Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen): Cheats für MTV Sports - Skateboarding

Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen): Cheats für MTV Sports - Skateboarding

0-9 B D F H J L N P R T V X Z A C E G I K M O Q S U W Y Alphabetische Auswahl
1 A B C D E F G H I J K L N M O P Q R S T U V W X Y Z

Cheat-Suche:

MTV Sports - Skateboarding
(Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen))

Genre: Sportspiel

Erschienen: November 2000

Verleger: Spiele dieses Verlegers THQ

Cover von MTV Sports  - Skateboarding

SLES03133
0 Codes
Jokers, Codes 1 - 6 & 8 - 111 by UL1@blaze.de
Code 7 by slab
RCJC P1D00A 8B52 ????
RCJC P2D00A 8B74 ????
1PAL2NTSC3007 2F34 0040
2Y-Fix8007 0DF8 0000
3Start with HighScoreD00A 02A8 0000
800A 02A8 8760
D00A 02AA 0000
300A 02AA 0003
4Each trick is worth 50.000 pointsD10A 02B8 C350
800A 02B8 C350
5Ride on air
(Press Up)
D00A 8B52 FFEF
800A 0B10 0000
6Moon Jump
(Press X & Up)
D00A CE42 BFEF
800A 0582 004F
D00A CE42 BFEF
800A 0B10 0001
7Max stats (All characters)3004 DCE4 000A
8004 DCE6 3406
3005 1FFB 00A0
3005 2027 00A0
3005 2053 00A0
3005 207F 00A2
Timer stopped
8On
(Press L3)
D00A 8B52 FFFD
8004 77DC 0000
9Off
(Press R3)
D00A 8B52 FFFB
8004 77DC 0110
LIFESTYLE MODE
10Have 4 icons
(Press L1 & L2)
D00A 8B52 FAFF
300A 0528 0004
11Have 8 icons
(Press R1 & R2)
D00A 8B52 F5FF
300A 0528 0008
12Get 10.0-ranking
(Press Select)
D00A 8B52 FFFE
5000 0524 0000
8009 9C18 0064
MTV HUNT
13Gain 1 icon to end levelD00A 02A8 0001
300A 02A8 000A
UNLOCKED
Boards
14All
(ROM-Version 2.2 or higher required)
5000 2301 0000
3008 D2DB 0001
Aesthetics
15A-Powers3008 D2DB 0001
16Logo Text3008 D2DC 0001
17Racing Team3008 D2DD 0001
18Lettermen's3008 D2DE 0001
Alien Workshop
19Control Panel3008 D2DF 0001
20Monkeytine3008 D2E0 0001
21Revelation 73008 D2E1 0001
22Sectrachrome3008 D2E2 0001
Arcade
23Lotto 33008 D2E3 0001
24Quantumini3008 D2E4 0001
25Quantum Price Point3008 D2E5 0001
26Team3008 D2EA 0001
Sixteen
27Startup3008 D2E6 0001
Chapman
28Logo3008 D2E7 0001
29Duck3008 D2E8 0001
30Oak Leaf3008 D2E9 0001
Consolidated
31Love, Life and Laughter3008 D2EB 0001
324 Cubes3008 D2EC 0001
33Cube3008 D2ED 0001
Dark Black
34Dark Black3008 D2EE 0001
Neighborhood
35Neighboard3008 D2EF 0001
36Icon3008 D2F1 0001
MTV
37MTV3008 D2F0 0001
Pornstar
38Athletic3008 D2F2 0001
39All American3008 D2F3 0001
40Skater3008 D2F4 0001
41Sixteen Snake 20003008 D2F5 0001
42Skull 20003008 D2F6 0001
THQ
43THQ3008 D2F7 0001
World Industries
44Flameboy3008 D2F8 0001
45Superfly3008 D2F9 0001
46Flamebo3008 D2FA 0001
47Ninja Star Slick3008 D2FB 0001
48Flamebo II3008 D2FC 0001
49Battle Wood3008 D2FD 0001
OUTFITS
50DC Shoe Co USA3008 D302 0001
51Elwood3008 D303 0001
52Dragon3008 D304 0001
53dub Brand3008 D305 0001
54planetearth3008 D306 0001
55Devil3008 D307 0001
56Alien Workshop3008 D308 0001
57Fourstar3008 D309 0001
58GS3008 D30A 0001
59nirve3008 D30B 0001
60cakai3008 D30C 0001
61Blue Star3008 D30D 0001
62Split3008 D30E 0001
63XYZ Clothing3008 D30F 0001
64Gullwing3008 D310 0001
65THQ3008 D311 0001
66Stüssy3008 D312 0001
67Hurley3008 D313 0001
68Red Dragon3008 D314 0001
69Pro TPC3008 D315 0001
70Adio3008 D316 0001
71chocolate II3008 D317 0001
72Adio II3008 D318 0001
73Elwood II3008 D319 0001
74Bulletproof3008 D319 0001
75Gullwing II3008 D31B 0001
CHARACTERS
76All
(ROM-Version 2.2 or higher required)
5000 0302 0000
8008 D32A 0101
77Jimmy Sweetlove3008 D32A 0001
78Bones3008 D32B 0001
79Chucky Mulgrave3008 D32C 0001
80Old Man Tom3008 D32D 0001
81Ted E Bear3008 D32E 0001
82Mad Mike Hooligan3008 D32F 0001
LOCATIONS
83All
(ROM-Version 2.2 or higher required)
5000 1E01 0000
3008 D2B8 000A
84Dodd's Skatepark3008 D2B8 000A
85Pinegrove Vert3008 D2BA 000A
86Silverside3008 D2BB 000A
87Devil's Ridge3008 D2BC 000A
88Pinegrove Indoor3008 D2BD 000A
89Cunning Stunts3008 D2BE 000A
90Hoffman's Park3008 D2BF 000A
91Flyover3008 D2C0 000A
92Brookside3008 D2C1 000A
93Rocker's Vert3008 D2C2 000A
94Central Park3008 D2C3 000A
95Smithside3008 D2C4 000A
96Crazy George's3008 D2C5 000A
97Exhibition Park3008 D2C6 000A
98McAlmont High School3008 D2C7 000A
99Palm Beach3008 D2C8 000A
100MTV Stadium3008 D2CA 000A
101Liddlesville3008 D2CB 000A
102Owen's Castle3008 D2CC 000A
103Docklands3008 D2CD 000A
104Shopping Mall3008 D2CE 000A
105Sea Life Park3008 D2CF 000A
106Ince Power Station3008 D2D0 000A
107San Francisco3008 D2D1 000A
108Lunar Escape3008 D2D2 000A
109Pinegrove Park3008 D2D3 000A
110Disused Train Station3008 D2D4 000A
111Hades3008 D2D5 000A

Codes für Cheatmodule:


Fragen und Antworten:

Stellen Sie Fragen zum Spiel in unserem Forum und diskutieren Sie mit Tausenden anderen Besuchern unserer Website. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.

Direktlink: https://www.mogelpower.de/?gbcodepsxpal=13091

Prüfvermerk: Diese Cheats wurden erfolgreich getestet.

Abfragen: 4.900


Diese Cheats stammen von MogelPower, www.mogelpower.de. MogelPower ist urheberrechtlich wie wettbewerbsrechtlich geschützt und darf nicht als Grundlage fuer eigene Sammlungen verwendet werden.